środa, 19 lutego 2014

W Łodzi: pierwszy w Polsce ślub pastafarian21 lu­te­go o godz. 19 doj­dzie do pierw­sze­go w Pol­sce ślubu wy­znaw­ców Ko­ścio­ła La­ta­ją­ce­go Po­two­ra Spa­ghet­Ti, w bu­dyn­ku PKA na te­re­nie Wi-My (al. Pił­sud­skie­go 135). Po za­koń­cze­niu ce­re­mo­nii ślub­nej prze­wi­dzia­no hucz­ne we­se­le.
Para młoda to Mag­da­le­na i Mar­cin, wy­znaw­cy Ko­ścio­ła La­ta­ją­ce­go Po­two­ra Spa­ghet­ti. Ślubu w ob­rząd­ku pa­sta­fa­rian udzie­lą im wie­leb­ni Lena i Piotr. - Jako że La­ta­ją­cy Po­twór Spa­ghet­ti ni­cze­go nie na­ka­zu­je, jako opra­wę mu­zycz­ną wy­da­rze­nia, wy­bra­li­śmy mu­zy­kę naj­bliż­szą na­szym ser­dusz­kom: ro­ots-reg­gae/dub - pisze "młoda para" na stro­nie wy­da­rze­nia na Fa­ce­bo­oku.


Wszy­scy go­ście we­sel­ni będą mogli li­czyć na we­gań­ski po­czę­stu­nek. Jak na pa­sta­fa­rian przy­sta­ło, na sto­łach nie za­brak­nie ma­ka­ro­nu.
Or­ga­ni­za­to­rzy za­pra­sza­ją do udzia­łu w wy­da­rze­niu wszyst­kich sym­pa­ty­ków La­ta­ją­ce­go Po­two­ra Spa­ghet­ti, wol­no­my­śli­cie­li, ko­smo­po­li­tan oraz wszyst­kich ludzi do­brej woli. Wa­run­kiem uczest­nic­twa jest wcze­śniej­sze zgło­sze­nie obec­no­ści na adres:
pastafarianie.​slub@​gmail.​com.

----------------------------------

PS: ... i po ślubie. Relację z uroczystości zobaczysz TUTAJ

źródło:
wiadomości.onet.pl