sobota, 2 listopada 2013

Powstał Geoportal Województwa Łódzkiego.

Geo­por­tal Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go za­wie­ra­ją­cy zbiór cy­fro­wych map i da­nych do­ty­czą­cych obiek­tów na te­re­nie re­gio­nu uru­cho­mił Urząd Mar­szał­kow­ski w Łodzi. Por­tal po­zwa­la m.​in. na usta­le­nie po­ło­że­nia obiek­tu, ad­re­su czy nu­me­ru dział­ki.
Por­tal za­pew­nia do­stęp do wszyst­kich map cy­fro­wych opi­su­ją­cych wo­je­wódz­two łódz­kie. Za­wie­ra osiem dzia­łów te­ma­tycz­nych, tj. dział obiek­tów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, in­we­sto­ra, spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go, or­to­fo­to­map, ło­wiec­twa, map gle­bo­wo-rol­ni­czych i geo­lo­gicz­nych oraz udo­stęp­nia­nia map.
- Geo­por­tal to in­for­ma­cje go­spo­dar­cze, tu­ry­stycz­ne, ewi­den­cja za­byt­ków, in­for­ma­cje o za­go­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym. To rzecz, którą zgod­nie z dy­rek­ty­wa­mi unij­ny­mi re­ali­zu­je­my, two­rząc mapy cy­fro­we i bazy da­nych - mówił na spo­tka­niu z dzien­ni­ka­rza­mi mar­sza­łek woj. łódz­kie­go Wi­told Stę­pień.


Sys­tem ma być źró­dłem in­for­ma­cji za­rów­no dla ad­mi­ni­stra­cji, służb pu­blicz­nych, pod­mio­tów go­spo­dar­czych, jak i miesz­kań­ców. Za­wie­ra rów­nież ważne in­for­ma­cje z punk­tu wi­dze­nia za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go (szpi­ta­le, nie­bez­piecz­ne ru­ro­cią­gi, linie ener­ge­tycz­ne czy zbior­ni­ki wodne). W przy­szło­ści ma być roz­bu­do­wy­wa­ny o ko­lej­ne mo­du­ły te­ma­tycz­ne.
Jak pod­kre­ślił dyr. De­par­ta­men­tu Geo­de­zji i Kar­to­gra­fii UM Alek­san­der Bie­lic­ki, geo­por­tal skie­ro­wa­ny jest do każ­de­go - miesz­kań­ców, tu­ry­stów, in­we­sto­rów. W za­kład­ce dla in­we­sto­ra znaj­du­ją się mapy i in­for­ma­cje o ob­sza­rach, które gminy w Łódz­kiem prze­zna­cza­ją obec­nie pod in­we­sty­cje. Każdy może uzy­skać też np. in­for­ma­cje o nu­me­rze i ad­re­sie dział­ki, którą jest za­in­te­re­so­wa­ny.
- Znaj­du­ją się tam także zdję­cia da­ne­go ob­sza­ru, jego pa­ra­me­try, po­wierzch­nia, in­for­ma­cje z kim się skon­tak­to­wać, je­że­li in­we­stor chciał­by na dany teren wejść, a także in­for­ma­cje o oto­cze­niu danej in­we­sty­cji. Dla nie­któ­rych po­da­ne są np. pa­ra­me­try okre­śla­ją­ce, ile na dany ob­szar można do­star­czyć wody, prądu, gazu, ja­kie­go typu in­we­sty­cja może tam po­wstać - za­zna­czył Bie­lic­ki.
Jego zda­niem por­tal jest też do­sko­na­łym na­rzę­dziem do pro­mo­cji wo­je­wódz­twa. Ser­wis funk­cjo­nu­je od kilku ty­go­dni i już za­no­to­wał ponad 40 tys. od­wie­dzin, nawet z tak od­le­głych kra­jów, jak Chiny czy Ja­po­nia.
Ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su jest bez­płat­ne i do­stęp­ne dla każ­de­go. Je­dy­nie po­bie­ra­nie map w po­sta­ci cy­fro­wych kopii wiąże się z opła­tą.
Geo­por­tal Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go to jeden z ele­men­tów pro­jek­tu "In­fra­struk­tu­ra Re­gio­nal­ne­go Sys­te­mu In­for­ma­cji Prze­strzen­nej Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go", któ­re­go re­ali­za­cja ma się za­koń­czyć w przy­szłym roku. Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny jest w part­ner­stwie z 12 po­wia­ta­mi re­gio­nu. Jego war­tość to 30,6 mln zł, w tym 20 mln zł po­cho­dzi z UE.
Utwo­rze­nie geo­por­ta­lu () kosz­to­wa­ło 270 tys. zł; po­zo­sta­łe kosz­ty po­chło­nie zakup i utrzy­ma­nie bazy da­nych w po­wia­tach, sprzę­tu, opro­gra­mo­wa­nia i in­fra­struk­tu­ra in­for­ma­tycz­na pro­jek­tu. Na por­ta­lu znaj­du­ją się in­for­ma­cje ze wszyst­kich po­wia­tów re­gio­nu, a jego twór­cy liczą, że w ko­lej­nym okre­sie pro­gra­mo­wa­nia roz­pocz­nie się współ­pra­ca ze wszyst­ki­mi gmi­na­mi.Źródło:  wiadomości.onet.pl