czwartek, 8 listopada 2012

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny


Tradycje łódzkiego środowiska ekonomicznego i socjologicznego sięgają lat dwudziestych XX wieku, kiedy działała w Łodzi Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych. W 1928 roku zaczął funkcjonować w Łodzi Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej, w którym zajęcia dydaktyczne prowadzili także późniejsi profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego: Edward Rosset i Józef Chałasiński. Z inicjatywy rektora - prof. Teodora Viewegera, Oddział rozpoczął w 1937 r. budowę własnego gmachu przy ul. POW 3/5, zasadniczej części dzisiejszego budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, która została zakończona w 1948 roku.

W latach 1945-1949 działała w Łodzi filia Szkoły Głównej Handlowej, w której funkcję zastępcy rektora pełnił mgr inż. Henryk Regulski oraz prof. Remigiusz Bierzanek, zaś zajęcia dydaktyczne w filii prowadzili znani profesorowie: Jan Drewnowski, Andrzej Grabski, Jerzy Loth, Kazimierz Secomski, Aleksy Wakar.

W 1950 roku utworzono na bazie filii SGH Wyższą Szkołę Ekonomiczną, która funkcjonowała do 1961 roku. W ramach WSE istniały takie kierunki studiów jak: Ekonomika Przemysłu, Finanse, Towaroznawstwo, a następnie kierunek Handlowo-Towaroznawczy. Rektorami WSE byli profesorowie: Remigiusz Bierzanek (1949-1952), Zygmunt Izdebski (1952-1954, 1956-1957), Jerzy Rachwalski (1954-1956) i Edward Rosset (1957-1961). Dziekanami Wydziałów w WSE byli profesorowie: Józef Iwiński, Jerzy Rachwalski, Edward Rosset, Henryk Regulski, Wacław Kubicz, Michał Bieniek, Tadeusz Olszewski, Józef Rączaszek, Władysław Welfe i Edward Wojciechowski.

W latach 1945-1961 istniał w ramach UŁ Wydział Prawno-Ekonomiczny, który skupiał m.in. Katedry Ekonomii, Polityki Ekonomicznej i Statystyki kierowane przez profesorów: Wacława Fabierkiewicza, Kazimierza Secomskiego i Edwarda Rosseta. W Uniwersytecie Łódzkim rozwijali swoją działalność znani socjologowie: Józef Chałasiński, Stanisław Ossowski, Jan Szczepański. W latach 1945-1947/48 działali oni w ramach Wydziału Humanistycznego UŁ, w latach 1947/48-1957 w Studium Nauk Społecznych przy UŁ, zaś w latach 1957-1961 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.
Dnia 1 października 1961 roku powołano w Uniwersytecie Łódzkim Wydział Ekonomiczny. Powstał on w oparciu o kadrę naukową WSE, katedr ekonomicznych Wydziału Prawno-Ekonomicznego UŁ oraz katedr socjologicznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny został powołany w czerwcu 1965 roku w wyniku włączenia do struktury Uniwersyteckiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi i przyłączenia katedr socjologicznych UŁ, wchodzących do 1961 roku w skład Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Inicjatorami powołania nowej struktury byli tacy znakomici uczeni jak: Remigiusz Bierzanek, Jan Drewnowski, Edward Lipiński, Jerzy Rachwalski, Edward Rosset i Jan Szczepański.
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku część katedr podjęło inicjatywę o wydzieleniu się z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i utworzeniu nowego Wydziału Zarządzania UŁ. Starania te uzyskały akceptację Senatu UŁ w 1994 roku.
fot. Monika Czechowicz

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj blisko 540 pracowników, z których 408 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, w tym 35 katedr i 8 zakładów. Wielu absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.
OFICJALNA STRONA WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ:
eksoc.uni.lodz.pl